photo

Αρχική > Ασφαλιστικές Λύσεις > Ιδιώτες > Οικιακά Φωτοβολταϊκά

Οικιακά Φωτοβολταϊκά

Στον τομέα ασφάλισης φωτοβολταϊκών μονάδων, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα για την ασφάλιση κάθε έργου, από την κατασκευή του έως και τη λειτουργία του.

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα «Solar Tree» δίδονται βασικές καλύψεις για ζημιές από Πυρκαγιά, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Νερά και Κλοπή, ενώ προβλέπεται επέκταση των παροχών για την κάλυψη Μηχανικών Βλαβών και Οικονομικών Απωλειών, ως συνεπεία αυτών. Σε ότι αφορά πιο συγκεκριμένα το στάδιο της κατασκευής του έργου, παρέχονται καλύψεις κατά Παντός Κινδύνου, Συναρμολόγησης και Μηχανικές Βλάβες.

ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ «SOLAR TREE»

Το πακέτο «Solar Tree» , περιλαμβάνει τις εξής βασικές καλύψεις :

 • Πυρκαγιά, Πτώση Κεραυνού
 • Πυρκαγιά απο δάσος
 • Έκρηξη ευρεία
 • Ζημιές απο καπνό
 • Βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση, σχηματισμός τόξου
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειμένων από αυτά
 • Θύελλα – Καταιγίδα – Πλημμύρα
 • Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Στάσεις – Απεργίες – Οχλαγωγίες – Πολιτικές Ταραχές
 • Κακόβουλη Ενέργεια, Βανδαλισμός
 • Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως/αναρριχήσεως
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς-έκρηξης
 • Έξοδα Αποκομιδής συντριμμάτων συμπεριλαμβανομένων δαπανών για έξοδα μηχανικών/αρχιτεκτόνων, έξοδα δημοσίων αρχών
 • Εξοδα αποφυγής και ελαχιστοποίησης της ζημιάς

Προαιρετικές καλύψεις :

 • Σεισμός και /η πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 • Απώλεια κερδών

ΑΝΩΤΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΙΑ

 • Ζημιά πυρκαγιάς συνεπεία βραχυκυκλώματος (αξία βραχυκυκλωθέντος) μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των υλικών ζημιών
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία Πυρκαγιάς-Έκρηξης μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των Υλικών Ζημιών
 • Έξοδα Αποκομιδής συντριμμάτων συμπεριλαμβανομένων δαπανών για έξοδα μηχανικών /αρχιτεκτόνων, έξοδα δημοσίων αρχών μέχρι 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των υλικών ζημιών
 • Έξοδα αποφυγής και ελαχιστοποίησης της υλικής ζημιάς μέχρι 10% του ποσού της ζημιάς

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Για την κάλυψη Σεισμού ισχύει απαλλαγή 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου εφ' εκάστης ζημίας.

 • Για τις καλύψεις ,Θύελλας, Καταιγίδας , Πλημμύρας, Χιονιού, Παγετού, Χαλαζιού ισχύει απαλλαγή 10% εφ εκάστης ζημίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 750 ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις – Απεργίες – Οχλαγωγίες – Πολιτικές Ταραχές ισχύει απαλλαγή 10% εφ εκάστης ζημίας με ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 750 ανα ζημιογόνο γεγονός
 • Κλοπή & Κακόβουλη Ενέργεια ισχύει απαλλαγή 10% εφ΄ εκάστης ζημίας με ελάχιστο ποσό € 2.000 ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Λοιποί κίνδυνοι € 500ανα ζημιογόνο γεγονός
 • Απώλεια κερδών Οι πέντε (5) πρώτες εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επέλευσης υλικής ζημιάς πλην σεισμού και οι δέκα (10) πρώτες εργάσιμες ημέρες για ζημιά από σεισμό.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 • Απώλειες ή ζημιές που έχουν συμβεί προ της ενάρξεως της συμφωνηθείσας ασφαλιστικής κάλυψης
 • Κλοπή χωρίς εμφανή στοιχεία διάρρηξης/ βίαιης παραβίασης του χώρου ή μυστηριώδους εξαφάνισης
 • Απώλειες η ζημιές που υπάγονται στην παρεχόμενη από τον κατασκευαστή εγγύηση
 • Απώλειες κατά την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ εάν αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως απώλειες προερχόμενες απο την επέλευση καλυπτομένου κινδύνου
 • Αδυναμία απορρόφησης από το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ της παρεχόμενης ενέργειας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών
 • Τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας σαν να μην υπήρχε η παρούσα ασφάλιση καθώς και όλων των μέτρων /μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από τον νόμο.
 • Περίφραξη του χώρου εντός του οποίου βρίσκεται η ασφαλισμένη μονάδα με συρματόπλεγμα ύψους 1,50 μ ,και κλείδωμα των εισόδων με κλειδαριές ασφαλείας.
 • Επαρκής φωτισμός του χώρου
 • Σύστημα συναγερμού με σειρήνες και ειδικό φωτισμό συνδεδεμένο με εταιρία λήψης σημάτων(security)
 • Τακτική προγραμματισμένη συντήρηση και έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή και ύπαρξη βεβαίωσης ελέγχου συντήρησης υπογεγραμμένη από αρμόδιο τεχνικό
 • Ο κίνδυνος για ζημιές από χαλάζι καλύπτεται με την προϋπόθεση ότι τα εγκατεστημένα συστήματα αντέχουν στους συνήθεις κινδύνους (προδιαγραφές από τον κατασκευαστή)
 • Η παρούσα ασφάλιση ισχύει μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας και την παράδοση στον ασφαλιζόμενο και πάντα μετά την σύνδεσή της με το δίκτυο της ΔΕΗ και την έκδοση της σχετικής άδειας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Υλικές Ζημιές

 • Σύνολο Αξίας Μονάδας (πλαισίων) + αξία παρακολουθημάτων
 • Οικοδομές, βελτιώσεις οικοδομής, εξοπλισμός ,περίφραξη

Απώλεια κερδών

 • Ισχύς (KWH) Χ μέση αναμενόμενη παραγόμενη ενέργεια ετησίως (ώρες)* Χ τιμή KWH * (η μέση αναμενόμενη ενέργεια ετησίως προκύπτει από τον πάρακάτω τύπο/υπολογισμό
  Ετήσια Απόδοση (KWH) / ισχύς Μονάδας (KWH)

ΒΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Υλικές Ζημιές
Αξία Αντικατάσταση Καινουργούς

Απώλεια κερδών
Μέση αναμενόμενη παραγόμενη ενέργεια ετησίως (ώρες) Χ τιμή πώλησης KWH Χ ημέρες διακοπής λειτουργίας / 365 ημέρες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Η
ΚΕΦ?ΛΑΙΟ ΜΈΧΡΙ € 200.000 (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ & ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΏΝ) ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 20KW

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Η
ΚΕΦ?ΛΑΙΟ ΑΠΟ € 200.001 ΜΈΧΡΙ € 800.000 (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ & ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΏΝ) ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100KW

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Η
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ € 800.001 ΜΈΧΡΙ € 2.000.000 (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ & ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΏΝ) ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 200KW

Δείτε τα προϊόντα