photo

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 90 (Porto Center)
546 27 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 508222
fax:  2310 508226

e-mail: kouroutzidou@europe-asfalistiki.gr

Υπεύθηνη Υποκαταστήματος
Μαρία Κουρουτζίδου